Misja Szkoły

Odkrywamy talenty, wspieramy pasję i potencjał, aby każdy mógł doświadczyć ekspresji emocji oraz inspiracji wywołanych przez wykonanie i tworzenie muzyki.

Misją Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju jest kształcenie uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, które w przyszłości będą profesjonalnymi muzykami, a także świadomymi uczestnikami życia muzycznego. Z jednakową pasją kształcimy zarówno przyszłych twórców, jak i odbiorców muzyki. Swoją działalnością chcemy odpowiadać na potrzeby środowiska lokalnego, podejmując współpracę z innymi ośrodkami kultury, organizując i animując życie muzyczne Jastrzębia-Zdroju.

Nasza szkoła:

  • zapewnienia wysoką jakość edukacji artystycznej, przygotowującej ucznia do dalszego etapu nauki zarówno w Szkole II stopnia, jak i na wyższych uczelniach muzycznych,
  • oferuje uczniom atrakcyjnie prowadzone zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania,
  • we współpracy z rodzicami uczy i wychowuje poprzez sztukę, wychodząc z szeroką ofertą edukacyjną i zapewniając sprzyjające warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
  • wpiera uczniów w rozwijaniu talentów wraz z kształtowaniem ich samodzielności i poczucia własnej wartości oraz kultywowaniem tradycji i podkreślaniem tożsamości kulturowej i narodowej
  • dba o harmonijny rozwój uczniów i tworzy przyjazną atmosferę z respektowaniem zasad wzajemnego szacunku i tolerancji
  • poszerza ofertę edukacyjną, co jest podyktowane chęcią jak najlepszego dopasowania się do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, dbając o rozbudzanie i pielęgnowanie pasji i uzdolnień
  • nawiązuje aktywną współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, zarówno  w środowisku lokalnym, jak i międzynarodowym
  • zachęca do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw,
  • uczy szacunku dla wszelkich przejawów ekspresji artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego,

W PSM I i II st. pod opieką 45 nauczycieli kształci się obecnie ponad 250 uczniów. Oprócz nauki na instrumentach w Szkole prowadzone są zajęcia gry zespołowej – orkiestry, zespoły kameralne, chóry oraz zajęcia teoretyczne. [oferta edukacyjna]

Od najmłodszych lat uczniowie koncertują, biorąc udział zarówno w popisach i koncertach szkolnych jak i ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, Szkoła organizuje warsztaty muzyczne.

Skip to content