O nas


Informacja o funduszach na budowę sali koncertowej. N dole loga Unii Europejskiej Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz flaga Polski

Projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  (POIŚ) VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Umowa o dofinansowanie POIS.08.01.00-00-00164/17-00 zawarta była 21.12.2017 roku

Krótki opis projektu:

Przedmiotem inwestycji to rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem Szkoły. Teren objęty wnioskiem obejmuje działkę nr 8.1-496/61, obręb 246701_1.0008 Jastrzębie Zdrój   ark.1, jedn. ewid.: 246701_1 Jastrzębie Zdrój będącą własnością inwestora oraz działki drogowe nr.1078/59, 956/61 oraz działkę 1082/57. Kubatura rozbudowywanej części wynosi 15 520,00 m3.
W zakresie powyższej inwestycji było wykonanie budynku Sali Koncertowej z łącznikiem wraz z infrastrukturą wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą zewnętrzną, w której skład wchodzą: przyłącza i przebudowa sieci wod-kan oraz sieci ciepłowniczej, przebudowa sieci gazowej oraz przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia. Zagospodarowanie terenu uwzględnia projekt przestrzeni publicznej w formie placu wejściowego oraz skweru.
Funkcjonalnie budynek składa się z trzech podstawowych stref: sali koncertowej (356 osób), przestrzeni foyer oraz zaplecza artystów i pomieszczeń sanitarno– technicznych. Zakupione zostało wyposażenie ruchome (np. stoły, krzesła, praktikable), jak i wyposażenie ruchome elektroakustyki (np. głośniki, oświetlenie sceny).

Zwycięzcą konkursu na projekt sali została oferta SLAS Architekci Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus
Ostatecznym wykonawcą robót budowlanych jest firma:
INTRAVI  Sp. z o.o.
ul. Komorowickich 22
34-300 Żywiec,
z którą została zawarta umowa na realizację robót w 11.02.2020 roku.

Sala koncertowa została oddana do użytku w grudniu 2021r. i stanowi istotny element infrastruktury Szkoły Muzycznej, miasta Jastrzębie-Zdrój
i regionu. Zapewnia uczniom i pedagogom Szkoły nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy i nauki.

business, coins, commerce-1297925.jpg
wartość projektu

20 341 069,35 zł

dofinansowanie z UE

16 259 149,38 zł


parametry sali

30 m długości
29 m szerokości
17 m wysokości
powierzchni 1695 m2
ponad 130 m2 sceny,
358 miejsc na widowni

Rozkład siedzeń w Sali Koncertowej w Jastrzębiu-Zdroju
PROMO
rozkład sali


sala ma 358 miejsc siedzących, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Scena komfortowo pomieści 60 osobową orkiestrę.

Trochę historii

Kiedy w 1990 roku w Jastrzębiu-Zdroju powoływano do życia Państwową Szkołę Muzyczną, nikt nie przypuszczał, że to młode, stutysięczne miasto w ciągu 20 lat ulegnie tak ogromnym przeobrażeniom.


Podłoża tych przeobrażeń upatrywać należy zarówno w postępujących zmianach gospodarczych regionu, jak również w galopujących przemianach społecznych, wpływających na styl życia cechujący przełom XX i XXI wieku. Miasto, typowo górnicze, przekształca się w nowoczesny ośrodek posiadający wyższe uczelnie, placówki kulturalne i naukowe. Zainteresowania muzyczne – głównie młodzieży – nie skupiają się wyłącznie wokół orkiestr dętych i muzyki chóralnej, jak było to przed laty, lecz na wielu innych formach życia muzycznego.Państwowa Szkoła Muzyczna w Jastrzębiu-Zdroju to kompleks trzech budynków.

Miasto, typowo górnicze, przekształca się w nowoczesny ośrodek posiadający wyższe uczelnie, placówki kulturalne i naukowe. Zainteresowania muzyczne – głównie młodzieży – nie skupiają się wyłącznie wokół orkiestr dętych i muzyki chóralnej, jak było to przed laty, lecz na wielu innych formach życia muzycznego. Duża w tym zasługa nowych, młodych muzyków, twórców oraz animatorów kulturalnych, niejednokrotnie – co warto podkreślić – absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej. Pokolenie to, otwarte na to co nowe, nie zapomina jednakże o tym z czego wyrosło, o tradycji i historii… Pierwszą placówką kształcącą muzycznie dzieci i młodzież w Jastrzębiu-Zdroju było Społeczne Ognisko Muzyczne, powstałe w listopadzie 1959 roku jako Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, a od września 1971 roku jako Filia Wodzisławskiego Ogniska Muzycznego.

Pierwszą placówką kształcącą muzycznie dzieci i młodzież w Jastrzębiu-Zdroju było Społeczne Ognisko Muzyczne, powstałe w listopadzie 1959 roku jako Filia Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku, a od września 1971 roku jako Filia Wodzisławskiego Ogniska Muzycznego. Ważnym momentem w życiu kulturalnym miasta, mającym bezpośredni związek z późniejszym powstaniem Państwowej Szkoły Muzycznej, było powołanie do działalności we wrześniu 1973 roku Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Jastrzębie”. Założycielem orkiestry oraz jej kierownikiem był dyrygent i pedagog mgr Stanisław Śmietana.

Dzięki jego inicjatywie orkiestra rozszerzyła swoją działalność w kierunku pedagogiki muzycznej, kształciła bowiem młodzież zarówno w zakresie umiejętności gry na instrumentach dętych i perkusji jak również uczyła podstaw teorii muzyki. Po latach owocnej działalności zespołu, dostrzeżono potrzebę pełnej profesjonalizacji edukacji muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Tak zrodził się pomysł stworzenia szkoły muzycznej, którego realizacja – dzięki staraniom mgra Stanisława Śmietany oraz przy wsparciu miejscowych władz – dokonała się w 1990 roku. Uroczystego otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej dokonał 17 września prezydent miasta – Władysław Czyż w obecności przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Kadrę dydaktyczną, mającą do dyspozycji 10 sal lekcyjnych oraz aulę, tworzyli wówczas: mgr Stanisław Śmietana – dyrektor, nauczyciel gry na puzonie oraz prowadzący orkiestrę dętą, mgr Joanna Blazel-Sobala – fortepian, Józef Ciałoń – fagot, mgr Czesław Kasperek – klarnet, Józef Klyta – flet, dr Alina Kopoczek – teoria, dr Alojzy Kopoczek – teoria oraz chór, Danuta Kwitek – flet, mgr Marek Laszczak – klarnet, mgr Urszula Laszczak – teoria, mgr Eugeniusz Modliszewski – trąbka, mgr Joachim Nowak – waltornia oraz Janusz Śmietana – trąbka. Dzięki staraniom dyrektora, budynek szkoły ulegał od początku, aż do dnia dzisiejszego – ciągłym przeobrażeniom, coraz lepiej dostosowując się do wymogów nauczania oraz stwarzając zarówno uczniom jak i nauczycielom coraz lepsze warunki pracy.

W 1995 roku zwiększono ilość sal lekcyjnych oraz urządzono kameralną salę koncertową dzięki nadbudowie drugiej kondygnacji budynku. W ostatnich latach dokonano wymiany okien, dachu jak również odnowiono elewację budynku. Równolegle, ciągle wzbogacane jest wyposażenie szkoły – głównie chodzi tu o instrumentarium. Warto wspomnieć, że w pierwszym roku działalności szkoła dysponowała pięcioma pianinami i jednym fortepianem, dzisiaj prawie każda sala wyposażona jest w pianino, ponadto do dyspozycji jest pięć fortepianów, z czego jeden – najwyższej światowej klasy.

Szkoła posiada grono wysoko wykwalifikowanych pedagogów, ciągle podnoszących swoje kwalifikacje w ramach awansu zawodowego nauczycieli jak również, niejednokrotnie – legitymujących się tytułami naukowymi.

Rozwój szkoły widoczny jest również w sferze dydaktycznej. Na początku kształcenie odbywało się w sekcji instrumentów dętych oraz perkusji, później prężnie rozwinęła się sekcja fortepianu, instrumentów smyczkowych, rozpoczęto kształcenie gry na akordeonie czy gitarze. Obecnie jastrzębska szkoła kształci dzieci i młodzież w ramach Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – w cyklu cztero i sześcioletnim oraz II stopnia, gdzie nauka trwa sześć lat i kończy się egzaminem dyplomowym.
Na terenie szkoły działa pięć sekcji: instrumentów klawiszowych, instrumentów smyczkowych i gitary, instrumentów dętych drewnianych, instrumentów dętych blaszanych, perkusji i akordeonu oraz sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych.

W 2016 r. z rozpoczęła się kolejna rozbudowa Szkoły Muzycznej o nowoczesny budynek z Salą koncertową mieszczącą 360 osób widowni, przestrzenią foyer, zapleczem dla artystów. Budynek został zaprojektowany przez architektów Mariusza Komrausa i Aleksandra Bednarskiego – SLAS Architekci, a głównym wykonawcą jest firma INTRAVI.

Rola jaką spełnia jastrzębska placówka muzyczna wydaje się być nie do przecenienia. Jej misja nie sprowadza się wyłącznie do kształcenia przyszłych zawodowych muzyków, artystów – ale przede wszystkim do kształtowania szeroko pojętego życia kulturalnego miasta i regionu. Do tego powołani są – i to już realizują – jej liczni wychowankowie pod okiem wspaniałej, prężnie działającej Pani Dyrektor Gabrieli Jaworskiej.

Galeria

Skip to content